Elevhälsa

Målsättning för elevhälsoarbetet i Sköndals skolor är att arbeta förebyggande för att främja hälsan hos alla elever. I elevhälsoarbetet ingår att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och att verka för att undanröja hinder för elevernas utveckling och lärande. Elevhälsans arbete anordnas och samordnas för skolornas alla verksamheter.

Elevhälsoarbetet innebär bland annat att:

  • skapa ett tydligt och väl fungerande system, för elevhälsoarbetet och för elever i behov av särskilt stöd, som tar tillvara både intern och extern kompetens och kunskap.
  • bidra till miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.
  • ha tydliga rutiner för upptäckt, åtgärd och uppföljning av elevers utveckling och närvaro.
  • följa skolhälsans plan gällande bl.a. vaccinationer och kontroller
Dela:
Kategorier: