Elevhälsa och trygghetsarbete

Främja likabehandling samt förebygga och åtgärda trakasserier eller kränkande behandling 

Skolan arbetar målmedvetet för att förebygga, upptäcka och stoppa eventuella trakasserier eller kränkningar. Vi har trygghetsteam med representanter i alla arbetslag som arbetar både förebyggande, utredande och uppföljande. Alla elever svarar regelbundet på en enkät om trivsel som sedan bildar underlag för fortsatta insatser.

Elevhälsa

I Sandåkraskolans elevhälsoteam ingår skolsköterskor, specialpedagoger, kurator, koordinator samt skolledning. Skolläkaren besöker teamet regelbundet och extern kompetens som psykolog eller psykiater anlitas vid behov.

Elevhälsoteamets uppgift är att främja hälsan hos alla elever men har speciellt fokus på de elever som är i behov av extra stöd och stimulans. Skolan arbetar så långt det är möjligt för att inkludera alla elever.

Dela: