Elevinflytande

I Sandåkraskolan arbetar vi för att eleverna successivt ska få ett allt större ansvar och inflytande över sina studier, sin arbetsmiljö och skolans inre arbete. Eleverna ska få möjlighet att arbeta i demokratiska former.

Studier

Vi ser lärandet som en livslång process där eleverna ska ha insikt om sitt eget lärande. Detta kräver fokus på elevens delaktighet och ansvar. Genom portfolion får eleven möjlighet att se och reflektera över sin utveckling och sitt lärande. 

Elevråd och klassråd

Varje klass genomför regelbundet klassråd där frågor som berör elevernas situation i skolan diskuteras. Det kan vara frågor som berör likabehandling, planering av utflykter, former för att redovisa ett arbetsområde, stämningen på skolgården osv.

Skolan har elevråd med representanter från klassernas klassråd. Elevråden sammanträder varannan vecka och arbetar både med egna frågor och med frågor som remitterats från klassråden och skolledning.

Fritidshemmen och den öppna fritidsverksamheten

Fritidshemmens och fritidsklubbens samlingar är ytterligare forum där eleverna har möjlighet att påverka utifrån sina behov och intressen. De tar ansvar för och har inflytande över olika aktiviteter och uppgifter.

Dela: