Föräldrasamverkan

I Sköndals skolor arbetar vi för att vårdnadshavare alltid ska känna sig välkomna till skolan. Tillsammans med elever och vårdnadshavare vill vi utveckla skolornas verksamheter. 

Besök, möten och utvecklingssamtal

Arbetslaget eller mentor bjuder in till föräldramöte under höstterminen.

En gång per termin bjuder elevens mentor in vårdnadshavare och elev till ett utvecklingssamtal. Samtalet är ett trepartssamtal (mentor och ev fritidspersonal, vårdnadshavare, elev) där ditt barns utveckling vad gäller kunskaper, förmågor och den sociala delen diskuteras. Samtalet är dels en nulägesanalys och dels ett samtal som siktar mot framtiden.

Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att vara med i skolans alla verksamheter.

Skolråd i Sköndals skolor 

Skolråden i Sköndals skolor består av representanter för elever, vårdnadshavare, personal och skolledning. Varje skolråd har följande representantskap:

  • Elevråden utser tre representanter.
  • Vårdnadshavarna utser två representanter per klass – en ordinarie och en suppleant.
  • Personalens representation består av två grundskollärare och två personal från fritidshem/fritidsklubb samt skolledare.

Skolrådet sammanträder cirka fyra gånger per läsår och har som målsättning att bidra till utveckling av skolornas verksamheter. Rådet ska arbeta övergripande och långsiktigt men även ha utrymme för aktuella frågor samt fungera som en länk mellan vårdnadshavare/elever och personal. Sköndals skolors skolråd samverkar och anordnar tillsammans föreläsningar för föräldrar och personal.

Frågeställningar och idéer skickas till skolans funktionsbrevlåda, sandakraskolan@stockholm.se senast en vecka före rådets möte och märks ”Till skolrådet”.

Information

Informationen mellan hem och skola sker huvudsakligen genom elevens mentor. Veckobrev skickas regelbundet från mentor och fritidshem. Brev från skolledningen, minnesanteckningar från skolråd, ABC information till hemmen liksom annan information från skolledning distribueras genom mentorerna medan annan information publiceras på skolornas webbplatser och på Stockholm skolwebb.

Dela: