Ledighet

Elever i grundskolan har skolplikt och ska delta i den verksamhet som anordnas.

Skollagens 7 kap.18§ föreskriver att en skolpliktig elev eventuellt kan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

När en ledighetsansökan inkommer görs en bedömning. Omständigheter som beviljas kan vara vissa resor vid familjehögtider, anhörigs sjukdom samt hur angelägen ledigheten är för eleven.

Elevens mentor tillstyrker eller avslår ledigheten efter att ha gjort en bedömning. Beslut om kortare ledighet tas därefter av biträdande rektor. Längre ledigheter beviljas endast vid just synnerliga skäl och av rektor.

Om en elev är ledig utan ett beviljande registreras ogiltig frånvaro.

Ansökan ska vara skolan tillhanda fyra veckor före datum för ledigheten.

Dela: