Modersmålsundervisning

Elevers rätt till modersmålsundervisning regleras i skollagen (2010:800) kapitel 10 § 7. En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

  1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  2. eleven har grundläggande kunskaper i språket

Minoritetsspråk

Sverige har fem nationella minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib och jiddisch. Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna kan läsa sitt språk inom ämnet modersmål. Detta gäller även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och eleven inte har grundläggande kunskaper i språket. Elever som önskar modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk och som inte har grundläggande kunskaper kan läsa språket som andraspråk utifrån en egen kursplan. 

På Sköndals skolor ligger modersmålsundervisningen utanför timplanebunden tid och läses som utökad studietid.

Dela: