Skolhälsovård

Skolsköterska Anna-Lena Vesterlund finns på skolan måndag-torsdag.

Öppen mottagning: ovan angivna dagar kl 10.00-11.30

Kontakt: 08-508 47 315 och anna-lena.vesterlund@extern.stockholm.se

Skolhälsovårdens arbete

Skolhälsovården arbetar främst med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder såsom vaccinationer, tillväxt-, syn- och hörselkontroll samt rådgivning.  När ditt barn börjar skolan tar skolhälsovården över efter barnhälsovården. Tillsammans med skolledning, specialpedagoger med flera ingår skolsköterskan i skolans elevhälsoteam. Syftet är att verka för en god fysisk, psykisk och social miljö för skolans elever.

Skolläkare Barbro Forsström Bransome arbetar på skolan tisdagar jämna veckor. Då träffar vi i första hand förskoleklasselever samt elever i åk 1 med vårdnadshavare. Skolläkartid bokas via skolsköterskan.

Skolhälsovårdens insatser mellan förskoleklass och årskurs 6

Förskoleklass/höstterminen årskurs 1

En hälsodeklaration från vårdnadshavaren och tidigare hälsoundersökningar gjorda på BVC ligger till grund för vår planering.

  • Skolsköterskan kontrollerar barnets längd- och viktutveckling samt screenar den finmotoriska utvecklingen och elevens syn.
  • Barn och vårdnadshavare träffar skolläkaren.
  • Vaccinationer ses över och kompletteras vid behov så att barnet får ett fullgott vaccinationsskydd. Vaccin mot mässling-påssjuka-röda hund.

Förutom hälsoundersökningen är det viktigt att prata om hur barnet har det i skolan. Skolsköterskan tar därför in lärarens bedömning av hur den första tiden i skolan har fungerat.

Årskurs 1

  • Hörseln kontrolleras av särskild hörselsköterska.

Årskurs 2

  • Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen.

Årskurs 4

  • En hälsouppgift tas in från vårdnadshavaren.
  • Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen samt gör ryggkontroll.
  • Eleven fyller i en hälsoprofil och har ett hälsosamtal med skolsköterskan.

Årskurs 5

  • Flickor erbjuds HPV- vaccinationer (2 st).

Årskurs 6

  • Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen samt gör ryggkontroll.

Länkar

Folkhälsomyndigheten

Vårdguiden

Dela: