Trygghetsteam

Främja likabehandling samt förebygga och åtgärda trakasserier eller kränkande behandling

Sandåkraskolan arbetar målmedvetet för att förebygga, upptäcka och stoppa eventuella trakasserier eller kränkningar. Vi har ett trygghetsteam, med representanter i alla arbetslag, som arbetar både förebyggande, utredande och uppföljande. Alla elever svarar regelbundet på en enkät om trivsel som sedan bildar underlag för fortsatta insatser. Vår målsättning är att alla elever ska kunna känna sig trygga i skolan och slippa bli föremål för övergrepp och kränkande särbehandling.

Definition av mobbning

Forskningen om mobbning visar att det inte är ett helt entydigt begrepp. På några punkter råder dock stor enighet om hur fenomenet mobbning ska förstås. För det första finns alltid en förövare, för det andra finns negativa handlingar och för det tredje finns ett offer.
Mobbning innebär att en person blir utsatt för kränkande behandling. Men en enstaka kränkande behandling innebär inte mobbning. Kränkningarna övergår i mobbning när de upprepas. På denna punkt är definitionen av mobbning vag, det finns inget accepterat kriterium för hur många kränkningar som ska förekomma och under vilken tidsperiod för att fenomenet ska kallas mobbning.

Arbetssätt

Trygghetsteamet träffas en gång per vecka. Elever, personal och föräldrar/vårdnadshavare kan anmäla ett potentiellt mobbingärende till trygghetsteamet genom att kontakta i första hand elevens mentor, i andra hand något av teamets medlemmar. Trygghetsteamet har även en brevlåda där man kan lämna information.

Vi arbetar efter en samtalsmodell som innebär enskilda samtal med den utsatta samt den eller de som utsätter. Vid dessa samtal är vi alltid två vuxna från teamet, en leder samtalet och den andra dokumenterar. Efter samtalet informerar vi berörd personal samt alla berörda vårdnadshavare. Efter att ärendet är kartlagt så samarbetar vi alla aktivt för att mobbningen ska upphöra. Vi har uppföljningssamtal med alla inblandade efter några veckor då också utvärdering sker. Skolledningen informeras löpande och elevhälsoteamet kontaktas vid behov.

Dela: